FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

७८/७९

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि शीलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

बजेट तथा कार्यक्रम २०७८।७९ ।।

सूचना सम्बन्धमा ।

COPOMIS को Username तथा Password लिन सम्पर्क गर्ने सम्बन्धमा ।।

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

मध्यकालिन खर्च संरचना २०७८/७९-२०८०/८१ ।।

दस्तावेज: 

राजस्व सुधार कार्ययोजना ।।

बजेट वक्तव्य ०७८/७९ पाणिनी गाउँपालिका ।।

दस्तावेज: 

दाबी बिरोध पेश गर्नुहुन ।।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

स्वयंसेवी गणक तालिम सम्बन्धी सूचना ।।

iLG गणकको नतिजा प्रकाशन सूचना ।।

स्वयंसेवी गणक परिक्षा हुने सम्बन्धी सूचना ।।।

उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था तथा शिक्षक छनौट कार्यक्रम ।।

चमेना गृह सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

संझौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।।

बोलपत्र स्वीकृत हुने आसयको सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

सेवा करारमा गणक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।

बोलपत्र स्वीकृत हुने आसयको सूचना ।।।।

हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।।